Paviments especials

Els paviments especials que produeix Novacom presenten un caràcter diferencial en espais públics o privats.

Els formats, colors i textures d'acabats són estudiats per adaptar-se a les necessitats dels dissenys plantejats i respectar la normativa vigent.

Les peces per a la formació de paviments poden ser de diversos formats ( grans i petits) dissenyades idòniament per a cada tipus d'assentament (sobre base de sorra, flotant o sobre morter).

Les textures decapades que ofereix Novacom asseguren superfícies antilliscants, podent incorporar puntualment acabats amb sistemes innovadors de senyalització lumínica sense necessitat de cap tipus d’instal·lació elèctrica. (Night –Glow System).